สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวเลียนแบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวเลียนแบบ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวเลียนแบบ                 

2. สังเกตการแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวเลียนแบบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (2) 7 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ