สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกเหตุการณ์ที่ สัมพันธ์กับการเกิดฝนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การสนทนาและการตอบคำถาม

2. การบอกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (5) 5 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์