สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง              

 2. การฟังและ ปฏิบัติตาม สัญญาณ

 3. การเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยาย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (4) 4 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ