สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถจับคู่ภาพต้นข้าวกับจำนวนได้

2. สามารถเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อยได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกม

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่มเกม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (4) 11 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา