สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกได้ 

2. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้กันฝนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

2. การบอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้กันฝน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (3) 1 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์