สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกชื่อสีและลักษณะของรุ้งได้

การวัดผลและประเมินผล

1.  การร่วมกิจกรรม

2.  การบอกชื่อสี และลักษณะของรุ้ง

3. การอธิบายและแสดงความคิดเห็น              

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (2) 30 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์