สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในฤดูฝนได้

การวัดผลและประเมินผล

การบอกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูฝน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (1) 29 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์