สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงได้

2. บอกสาเหตุและวิธีการป้องกันภัยแล้งได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การสนทนาและการตอบคำถาม

2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (5) 5 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์