สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ

2.  การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อและลักษณะเด่นของอาหารแต่ละภาคได้

2. ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองได้

3. ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกชื่อและลักษณะเด่นของอาหารแต่ละภาค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์ (4) 27 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์