สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ รูปร่าง รูปทรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกและจัดกลุ่มอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการจำแนกและจัดกลุ่มอาหาร

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์ (1) 22 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์