สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่วได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

2. การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (2) 9 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์