สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การทำ กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

3. การปั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอน

 2. การใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับและอุปกรณ์ศิลปะ

3. สังเกตการเล่าผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (1) 8 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม