สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

2. แสดงความสนใจในผลงานของตนเอง

3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้       

3. ตัดสินใจเลือกเล่นมุมประสบการณ์ที่สนใจได้

4. เล่นหรือร่มกิจกรรมกับเพื่อนและครูได้

5. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอน

2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือในการในการหยิบจับและใช้อุปกรณ์

3. สังเกตการเล่าผลงาน

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพื่อน

5. สังเกตการเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (5) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม