สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การแสดงความ เคารพด้วยการไหว้

2. การแสดงมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่

การวัดผลและประเมินผล

1. แสดงความ เคารพด้วยการไหว้

2. แสดงมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (5) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์