สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้
 

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง              

 2. การฟังและ ปฏิบัติตาม สัญญาณ

 3. การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (5) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ