สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้

2. แสดงความเคารพด้วยการไหว้โอกาสต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้

2. การปฏิบัติตามข้อตกลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (4) 20 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์