สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและร่วม สนทนากับผู้อื่นได้

2. อ่านภาพและ พูดข้อความด้วย ภาษาของตน

3. บอกการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การฟังและ ร่วมสนทนากับผู้อื่น

2. การอ่านข้อ ความขณะที่ครูชี้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (3) 17 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์