สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถบอกเหตุผลที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเองได้

2. เด็กสามารถบอกวิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการบอกเหตุผลที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเอง

2. สังเกตพฤติกรรมการบอกวิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (5) 7 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์