สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ อนามัยที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีการวิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ อนามัยที่ดี

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการณ์บอกวิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ อนามัยที่ดี

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (5) 7 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์