สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย

2. สังเกตการณ์ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณจังหวะ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (4) 6 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ