สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย

2. การแปรงฟัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธีได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการณ์บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษา ความสะอาดร่างกายและ การแปรงฟันที่ถูกวิธี

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (3) 2 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์