สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

2. แสดงความสนใจในผลงานของตนเอง

3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

2. เด็กแสดงความพอใจในผลงานตนเองได้

3. เด็กตัดสินใจเลือกเล่นมุมประสบการณ์ที่สนใจได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความพอใจในผลงานตนเอง

3. สังเกตพฤติกรรมการเล่นมุมประสบการณ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 19 พ.ค. 65
เรื่อง สื่อประกอบการสอน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม