สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในชั้นเรียน

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการสนทนา/การตอบคำถาม/การเล่าเกี่ยวกับความรู้สึก

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (2) 18 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์