สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียนมีส่วนร่วมและบทบาท         

2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนสมาชิกของสังคม               

3. การให้ความร่วมมือร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

4. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามจากเรื่องราวที่ฟังได้

2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้

3. นำเสนอความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น/การทำงานกลุ่ม/บอกข้อตกลงของห้องเรียน/การร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 19 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์