สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อนได้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 17 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ