สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวตามคำบรรยาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่              

2. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและข้อตกลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (2) 1 มิ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ