สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การบอกสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้

2. ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและพูดแสดงความคิดเห็น

2. สังเกตการบอกสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (4) 27 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์