สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อของครูได้อย่างถูกต้อง

2. บอกชื่อห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง

3. ฟังและตอบคำถามได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. การบอกชื่อของตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (2) 25 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์