สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ฟังและแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

- การสนทนา/การตอบคำถาม/การมีส่วนร่วมในกิจกรรม /การเล่าเกี่ยวกับความรู้สึก

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (2) 25 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์