สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน                                                                                                              

2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

3. การรักษาความปลอดภัย

4. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน

5. การฟังนิทานเรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

6. การแสดงออกทางอารมณ์

7. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

8. การใช้ภาษา

9. การฟังนิทาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้จากการเล่นและการปฏิบัติกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. การสนทนาและการตอบคำถาม

2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (5) 23 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์