สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

2. การหยิบจับสิ่งของ

3. การคิดรวบยอด

4. การคิดเชิงเหตุผล

5. การตัดสินใจและแก้ปัญหา                  

6. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

7. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

8. การจับคู่ การเปรียบเทียบตามลักษณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและบอกรายละเอียดของลักษณะของสิ่งของได้

2. จับคู่สิ่งของที่เหมือนกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. การเล่นเกมตามข้อตกลงและกติกาของเกม      

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (4) 20 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา