สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

2. การเขียนภาพและการเล่นกับสี1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี       

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

4. การแสดงออกทางอารมณ์

5. การทำงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยการวาดภาพด้วยสีน้ำ

2. เล่าผลงานให้ครูฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การปฏิบัติตามขั้นตอน

2. การใช้กล้ามเนื้อมือในหยิบจับสีและวาดภาพ

3. การเล่าผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (4) 20 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม