สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (4) 20 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์