สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่         

3. การแสดงออกทางอารมณ์

4. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

5. การใช้ภาษา

6. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวประกอบกายบริหารประกอบเพลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่

2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและข้อตกลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (4) 20 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ