สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

2. แสดงความสนใจในผลงานของตนเอง

3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยการปั้นได้

2. เล่าผลงานให้ครูฟังได้ 

3. ตัดสินใจเลือกเล่นมุมประสบการณ์ที่สนใจได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอน

2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือในการในการหยิบจับและใช้อุปกรณ์

3. สังเกตการเล่าผลงาน

4. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น

5. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพื่อน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 19 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม