สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อสัญลักษณ์ประจําตัวของตนเองได้

2. บอกชื่อเครื่องใช้ของตนเองได้

3. สามารถเก็บเครื่องใช้ของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกชื่อสัญลักษณ์ประจําตัวของตนเอง

2. สังเกตการบอกชื่อเครื่องใช้ของตนเองได้

3. สังเกตการเก็บเครื่องใช้ของตนเองได้
         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 19 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์