สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง                 

2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและข้อตกลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 19 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ