สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกชื่ออวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

- การฟังและพูด บอกชื่ออวัยวะ และความสำคัญ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (1) 31 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์