สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสังเกตและบอกรายละเอียดของลักษณะของสิ่งของได้

2. เด็กสามารถจับคู่สิ่งของที่เหมือนกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถาม

2. สังเกตการเล่นเกมตามข้อตกลงและกติกาของเกม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (2) 18 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา