สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การเคลื่อนไหวตามคำคล้องจอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวตามคำคล้องจอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง               

 2. สังเกตการแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามคำสั่งและคำคล้องจอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (1) 24 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ