สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข 

2. แสดงความสนใจในผลงานของตนเอง 

3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยการปั้นได้ 

2. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้ 

3. ตัดสินใจเลือกเล่นมุมประสบการณ์ที่สนใจได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอน 

2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือในการปั้นแป้งโดว์ 

3. สังเกตการเล่าผลงาน 

4. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น 

5. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพื่อน 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 17 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม