สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- เด็กสามารถบอกบอกชื่อของครูและพี่เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 
 

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการฟังและพูดบอกชื่อของครูและพี่เลี้ยง 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 17 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์