สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตามจังหวะช้า -เร็ว 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้  

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ 

2. สังเกตการเคลื่อนไหวรงกายตามจังหวะและข้อตกลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 17 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ