สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  เด็กสามารถสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 17 พ.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์