สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและการเล่นในสนามเด็กเล่น

3. การระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตรายของมีคม สัตว์มีพิษและคนแปลกหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)

ตบช 2.2 (2.2.1)

มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)

มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)

มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)

มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)

มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)

ตบช 9.2 (9.2.1) (9.2.2)

มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัวได้

3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

4. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่นได้

5. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

6. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองได้

7. เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

8. เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

9. อ่านภาพสัญลักษณ์คำด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

10.เขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็กได้

11.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน (Rerun)
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน
เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (2) 7 ต.ค. 2564