สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความให้เด่นชัดเพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน 

จุดประสงค์

1 บอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนได้

2 อ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง

3 ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องตามวิธีการใช้

4 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 9 เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์