สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก เป็นตอนที่ต่อเนื่องจาก ตอน กำเนิดสุดสาคร

เนื้อหาในตอนนี้แสดงให้เห็นความมุ่งมานะของตัวละครสุดสาครที่ตั้งใจตามหาพระบิดา และได้พบเจออุปสรรคมากมาย

สุดท้ายพระฤๅษีก็เข้ามาช่วยและได้สอนเกี่ยวกับการมีสติและอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ท ๕.๑ ป.๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์

๑. สรุปความรู้จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวกได้

๒. เขียนอธิบายการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตจริงได้

๓. เห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์ข้อคิด

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๓) ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์