สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผันวรรณยุกต์ เป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นกับสระหรือพยัญชนะต้นกับสระและตัวสะกดอย่างเดียวกันใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกันตามที่ปรากฏเป็นพยางค์ในภาษาไทย
ในการผันเสียงวรรณยุกต์เพื่อแยกความหมายคำผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องไตรยางศ์อักษรสามหมู่ และเรื่อง
คำเป็น คำตาย พอสังเขป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ   

จุดประสงค์

๑. บอกหลักการผันวรรณยุกต์ตามลักษณะของคำเป็น คำตายได้ 

๒. ผันวรรณยุกต์อักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ได้

๓. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 12 เรื่อง การผันอักษรคู่

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง การผันวรรณยุกต์ (๒) ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์