สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผัน เป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
คำควบกล้ำ แบ่งออกเป็น คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน          

จุดประสงค์

๑. บอกลักษณะของคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ได้

๒. อ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ได้

๓. จำแนกคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ได้

๔. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

๑. ใบงานที่ 6 เรื่อง คำควบกล้ำในภาษาไทย

๒. การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง คำควบกล้ำ ๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์