สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเทคนิควิธีจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์การชื่นชมผลงานและการหาสิ่งที่ควรปรับปรุงจะช่วยพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ป.3/2 ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์

ป.3/7 บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์

ป.3/8 ระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถระบุเหตุผล วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ได้

2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

3. สามารถระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รังสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง รังสรรค์งานศิลป์
เรื่อง วิจารณ์งานศิลป์ 4 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล